Wprowadzone właśnie zmiany do ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) upoważnia zamawiającego do poznania danych osobowych pracowników. Dotyczy to ich imion, nazwisk, dat zawarcia z nimi umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu. Te zmiany w przepisach są wspólnym dziełem prezesów Urzędu Zamówień Publicznych i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a zostały spowodowane faktem, że dotychczas zamawiający miewali kłopoty z ustaleniem, czy wykonawcy zamówień rzeczywiście zatrudniają pracowników na umowę o pracę.

Teraz zamawiający może żądać od wykonawców i podwykonawców oświadczeń, a nawet dokumentów, które potwierdzają zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę. Mówią o tym przepisy art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp. Autorki tych zmian, prezes UZP, Małgorzata Stręciwilk i prezes GIODO, Edyta Bielak-Jomaa zapewniają, że przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi realną i skuteczną kontrolę spełniania wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Edyta Bielak-Jomaa dodała, że te ustalenia powinny również znaleźć się w nowym Prawem zamówień publicznych. Natomiast prezes Urzędu Zamówień Publicznych opracowała zmodyfikowane dokumenty w tej sprawie, czyli przykładowe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) która jest integralną częścią umowy zamówienia publicznego.