Ponieważ Polacy należą do najbardziej zapracowanych narodów świata OPZZ chce, żeby w tym roku Zespół ds. prawa pracy RDS zajął się pierwszej kolejności tymi zagadnieniami, które mogłyby sprawić, że będziemy mniej obciążeni obowiązkami zawodowymi.

Chodzi m.in. o wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 32 dni, zapewnienie wszystkim pracownikom, którzy pracują w niedziele co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu. Zespół ma też pracować nad nowelizacją ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz modyfikacją minimalnego wynagrodzenia w zakresie jego składników.
Z danych OECD wynika, że statystyczny Polak w 2015 r. spędził w pracy 1963 godziny, czyli znacznie więcej niż w zdecydowanej większości krajów rozwiniętych.

Urlopy i wolne niedziele
Przy tak dużym obciążeniu pracą i przemęczeniu pracownika, wydłużeniu czasu pracy i wielu negatywnych czynnikach w w środowisku pracy, obecny ustawowy wymiar urlopu wypoczynkowego nie umożliwia pracownikowi przywrócenia pełnej zdolności do pracy.
Dlatego, zdaniem związkowców, obowiązujący teraz wymiar urlopu wypoczynkowego jest niewystarczający.
Z art. 15112 Kodeksu pracy wynika, że pracownik, który pracuje w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na cztery tygodnie z niedzieli wolnej od pracy (nie dotyczy to pracy weekendowej). Obecny przepis nie zapewnia pracownikowi wystarczającej ochrony dla zachowania właściwej równowagi pomiędzy czasem przeznaczonym na pracę i na odpoczynek. Jest on też za krótki, aby można było pogodzić różne role społeczne, jakie pełni pracownik, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
Propozycja przedstawiona przez zespół ekspertów OPZZ zapewnia wszystkim pracownikom, a nie tylko wybranym grupom zawodowym w określonej branży, prawo do dwóch wolnych niedziel w ciągu czterech tygodni. Regulacja wzmocni zatem uprawnienia wszystkich pracowników, z korzyścią dla całego społeczeństwa.

Spory zbiorowe i arbitraż
Związkowcy widzą też konieczność znowelizowania wielu przepisów zawartych w ustawie z 23 maja 1991 r o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Dotyczy to m.in. określenia stron sporu oraz prawa do jego wszczynania, wprowadzenia szybkiej kontroli sądowej przedmiotu sporu zbiorowego, wskazania dodatkowych uprawnień mediatora oraz wprowadzenia nowych zasad w postępowaniu arbitrażem.

Dodatki do wynagrodzenia
W ocenie OPZZ wynagrodzenie minimalne powinno być równoważne z minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym. Dlatego nie powinny wchodzić w jego skład różne dodatki, zapisane w prawie pracy. Teraz są one wliczane do wynagrodzenia minimalnego, gdyż wiążą się m.in. z dodatkowymi umiejętnościami pracownika, jego warunkami pracy czy też stażem pracy. To sprawia, że te dodatkowe kryteria i warunki przestają być wartością dodaną, ponieważ pochłania je płaca minimalna.